Obsah balenia

Základné balenie upevňovacieho systému WinPal obsahuje tieto diely:

 • Okenný uholník 1-756-10 (1 ks)
 • Upevňovacie uholníky 1-756-11 (2 ks)
 • Predĺženia 1-756-12 (2 ks)
 • Čelný uholník 1-756-13 (1 ks)
 • Parapetný uholník 1-756-14 (1 ks)
 • Kovový uholník (1 ks) a sada skrutiek M6 (6 ks)
 • Protisklzová podložka (1 ks)

           

Voliteľné príslušenstvo

V prípade potreby si môžete dokúpiť tieto rozrširúce diely upevňovacieho systému:

 • Predĺženie 1-756-12
 • Držiak vlajočiek 1-756-21

 


Čísla dielov sa nachádzajú na zadnej strane profilov.


Vhodné typy parapetov a okien

Upevňovací systém WinPal je možné uchytiť na drevené, drevo/hliníkové alebo plastové okná s liníkovým alebo kamenným okenným parapeterom.

     


Montáž a demontáž upevňovacieho sytému WinPal

Pred montážou WinPal sa presvedčte, že vaše okno je plne funkčné. Ak to tak nie je, odporúčame vám privolať odborníka.

Návod na montáž si starostlivo prečítajte skôr, než začnete s inštaláciou multifunkčného držiaka WinPal. Na montáž používajte len originálne dielce od Stoll Innovation. Vytlačený montážny návod je súčasťou štandardného balenia systému WinPal. Vo verzii PDF si ho vôžete stiahnuť tu:

Montáž

 1. WinPal vrátane kovového uholníka predmontujte v budove (obrázok 1).
 2. Predmontovaný WinPal umiestnite do správnej polohy voči oknu a rímse (obrázok 2).
 3. Okenný uholník a upevňovací uholník pevne pritlačte k profilu okna, krídlovú maticu utiahnite rukou (obrázok 2).
 4. Parapetný uholník a upevňovací uholník pevne pritlačte na parapet, krídlovú maticu utiahnite rukou (obrázok 2).
 5. Ostatné krídlové matice utiahnite rukou. 
 6. Dajte pozor aby bol uhol väčší ako 90° (obrázok 2).
 7. Spoľahlivé upevnenie skontrolujte zatlačením z opačnej strany.

Demontáž

 1. Povoľte krídlovú maticu na okennom/upevňovacom uholníku (nevyskrutkujte ju úplne).
 2. Celý WinPal (vrátane voliteľného príslušenstva, reklamného štítu, resp. produktu iných dodávateľov) odnímte z budovy.

 


Montáž pri rôznych hĺbkach okenného parapetu

V štandardnom balení sa nachádzajú diely pre namontovanie na okenné parapety až do maximálnej hĺbky 31 cm.

Pre namontovanie na okná s hlbším parapetom (max. 40 cm) je potrebné dodatočné predĺženie (1-756-12) z voliteľného príslušenstva.

Hĺbka parapetuPočet potrebných preĺžení
do 14,5 cmžiadne
do 20,4 cm
jedno
do 31 cm
dve
do 40 cm
tri* 

* Tretie predĺženie nie je súčasťou štandardného balenia.

Montáž pri rôznych výškach okenného rámu

Pri vzdialenosti okenného rámu a parapetu menšej ako 8,5 cm otočte parapetný uhoľník o 180° (Obrzázok 3).

Ak je protrebné, je možné namontovať predĺženie (1-756-12) vertikálne aj medzi parapetný uholník a čelný uholník (Obrázok 4).

Výška od parapetuPočet potrebných predĺžení
do 8,5 cmžiadne*
do 22,5 cmžiadne
do 31,5 cmjedno
do 40,5 cmdve

* Otočte parapetný uhoľník o 180°.

 


Montáž držiaka vlajočiek (voliteľné príslušenstvo)

Vhodná drevená tyč na vlajočky má priemer 1 cm a dĺžku 64 cm
Vhodné rozmery vlajočky sú 60 x 40 cm (šírka x výška)
Prípustná rýchlosť vetra pre 3 vlajočky je 150 km/h

Montáž

 1. V budove predmontujte WinPal a držiak vlajočiek (1-756-21).
 2. Predmontovaný WinPal umiestnite do správnej polohy voči oknu a rímse (obrázok 2).
 3. Okenný uholník a upevňovací uholník pevne pritlačte k profilu okna, krídlovú maticu utiahnite rukou (obrázok 2).
 4. Parapetný uholník a upevňovací uholník pevne pritlačte na parapet, krídlovú maticu utiahnite rukou (obrázok 2).
 5. Ostatné krídlové matice utiahnite rukou. 
 6. Dajte pozor aby bol uhol väčší ako 90° (obrázok 2).
 7. Spoľahlivé upevnenie skontrolujte zatlačením z opačnej strany.

Demontáž

 1. Povoľte krídlovú maticu na okennom/upevňovacom uholníku (nevyskrutkujte ju úplne).
 2. Celý WinPal vrátane držiaka vlajočiek odnímte z budovy.

Montáž držiaka vlajočiek s reklamným pútačom

Vzdialenosť medzi hornou hranou pútača a kovovým uholníkom musí byť minimálne 1 cm. Pre montáž držiaka vlajočiek a reklamného pútača nesmie byť prekročená maximálna výška pútača 50 cm.


Montáž reklamných pútačov a ďalších produktov

Reklamné pútače a ďalšie produkty nepatria k štandardnému obsahu balenia WinPal.
Upevnenie reklamného pútača a iných produktov na kovový uholník WinPal definuje užívateľ, resp. výrobca produktu.
Pri montáži reklamných štítov dbajte na to, aby nemali žiadny kontakt s fasádou alebo oknom.
Veľké reklamné štíty pripevniťte pomocou niekoľkých držiakov WinPal!
Reklamné pútače a ďalšie produkty upevnite pomocou samoistiacich skrutiek!

Montáž

 1. WinPal prispôsobte oknu a parapetu podľa štanadarnej montáže systému WinPal.
 2. Povoľte krídlovú maticu na okennom/upevňovacom uholníku (nevyskrutkujte ju úplne) celý WinPal odnímte z budovy.
 3. Reklamný pútač alebo iný produkt namontujte v budove na kovový uholník WinPal.
 4. Predmontovaný WinPal vrátane reklamného pútača či iného produktu najprv nastrčte na parapet, potom zaveste na okenný profil. WinPal spoľahlivo a pevne namontujte.

Demontáž

 1. Povoľte krídlovú maticu na okennom/upevňovacom uholníku (nevyskrutkujte ju úplne).
 2. Celý WinPal (vrátane voliteľného príslušenstva, reklamného pútača, resp. produktov iných dodávateľov) odnímte z budovy.

Reklamný pútač posuňte tak ďaleko, ako je to len možné, smerom k čelnému uholníku:


Testované varianty montáže reklamných pútačov

Varianty montáže v nasledujúcej tabuľke sa vzťahujú na materiál pre reklamné púrače odporučené výrobcom WinPal: 4 mm hliníková sendvičová doska, minimálna pevnosť v ohybe E*I 1 620 kNcm2/m alebo ekvivalentný materiál.
Prípustné varianty montáže pre uvedené rýchlosti vetra platia iba pri zavretom okne.


Info: Rýchlosti vetra od 117 km/h zodpovedajú sile vetra 12 Bft

Upevnenie kovových uholníkov na reklamný pútač

Pre montáž reklamného pútača vždy použite oba upevňovacie otvory na kovovom uholníku!

Odporučené upevňovacie prvky:

 • vratová skrutka M5 DIN 603, oceľová pozinkovaná
 • poistná matica (stavaci, a matica) DIN 985, pozinkovaná


Technické údaje

Maximálne prípustné užitočné zaťaženie na WinPal*: 15 kg
Prípustný rozsah teploty: –30 °C až +100 °C
Plastové diely: polyamid zosilnený sklenenými vláknami
*) pri hlavnej náporovej ploche vetra pod okenným uholníkom


Bezpečnosť pri zaobchádzaní s WinPal

Ako pri všetkých prácach na otvorenom okne dbajte o svoju bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky! Pri montáži a demontáži multifunkčného držiaka WinPal dávajte pozor na to, aby ste pri práci zaujali bezpečnú polohu. Nedovoľte deťom ani iným osobám, ktoré nevedia rozpoznať riziko, manipulovať s WinPal.
Pred montážou sa presvedčte, či sú okná a okenné parapety dostatočne pevné na upevnenie multifunkčného držiaka WinPal vrátane voliteľného príslušenstva a prípadne aj produktov iných výrobcov. Patentovaný multifunkčný držiak WinPal vydrží uvedené užitočné zaťaženie. Dodatočné zaťaženie multifunkčného držiaka WinPal inými zavesenými alebo upevnenými produktami môžu spôsobiť poškodenie držiaka WinPal a je preto neprípustné. Firma Stoll Innovation nepreberá žiadnu záruku za takto vzniknuté poškodenie zdravia osôb alebo vecné škody.
Pri montáži a demontáži môžu spôsobiť padajúce súčiastky poranie a/alebo vecné škody. Počas montáže je potrebné zaistiť, aby sa pod miestom montáže nenachádzali žiadne osoby alebo chúlostivé predmety (napríklad automobily). Oblasť prípadne dostatočne uzatvorte, a odstráňte chúlostivé predmety. Pri silnom vetre nevykonávajte žiadne montážne práce! WinPal vrátane voliteľných montovaných dielov, prípadne produktov iných výrobcov predmontujte vo vnútri a až potom namontujte na okno.Dodatočné zmeny na držiaku WinPal (montáž iných produktov) vykonávajte vždy vo vnútri budovy. Po povolení krídlovej matice na okennom uholníku (nevyskrutkovať úplne) vždy kompletne odnímte WinPal z budovy. WinPal nikdy nerozoberajte na okennom parapete.
Po namontovaní skontrolujte zatlačením (zboku a dolu) spoľahlivú oporu a pevné zmontovanie multifunkčného držiaka WinPal. Ak nie je WinPal dostatočne pevný, skontrolujte a prípadne zopakujte montážne kroky podľa tohto návodu, kým nedosiahnete pevné usadenie držiaka WinPal na montážnej ploche.
V týždňových intervaloch resp. po každej búrke skontrolujte správne utiahnutie krídlových matíc, prípadne ich dobre dotiahnite rukou.
Všetky súčiastky multifunkčného držiaka WinPal vizuálne skontrolujte jedenkrát ročne resp. pri každej novej montáži. Montáž pomocou poškodených dielov ohrozuje bezpečnosť upevnenia a nie je dovolené. Poškodené diely vymeňte za originálne diely firmy Stoll Innovation. V prípade neodbornej montáže alebo nevhodného používania multifunkčného držiaka WinPal, vrátane reklamných pútačov, voliteľného príslušenstva a iných produktov nepreberá firma Stoll Innovation GmbH & Co. KG záruku za osobné ani vecné škody.
Ak sa blíži búrka alebo silný vietor resp. v prípade prievanu treba okná zavrieť a zaistiť, aby sa pre multifunkčný držiak WinPal zabezpečili dovolené hodnoty užitočného zaťaženia a zaťaženia vetrom a odstránilo sa riziko poranenia.
Na základne značného množstva rôznych typov okien nemožno zaručiť upevnenie multifunkčného držiaka WinPal vo všetkých prípadoch.


Starostlivosť

Multifunkčný držiak WinPal čistite vlhkou handričkou a bežným, na umelú hmotu vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel.


Výkresy, fotografie a technické popisy sú majetkom firmy Stoll Innovation GmbH & Co. KG alebo tretích strán, ktoré dali firme Stoll Innovation povolenie na používanie príslušného obsahu. Ich kopírovanie bez predošlého písomného súhlasu nie je dovolené.
Zmeny výrobku a odchýlky v rámci ďalšieho technického vývoja vyhradené.
Zobrazenia sa môžu odlišovať od skutočného vzhľadu.