Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Bright, s.r.o. k Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I. Všeobecné ustanovenia 

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv o dielo uzatvorených medzi spoločnosťou Bright, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36 777 633, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 73292/B ako zhotoviteľom (ďalej len „Zhotoviteľ“) a druhou zmluvnou stranou ako objednávateľom (ďalej len „Objednávateľ“). Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Článok II. Zmluva o dielo

 1. Objednávateľ zadal Zhotoviteľovi objednávku na výrobu produktov. Zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako Zhotoviteľ potvrdí prostredníctvom e-mailu objednávku, ktorú Zhotoviteľovi zadal Objednávateľ cez internet a zaplatením ceny za dielo. 

Článok III. Čas vykonania diela

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase dohodnutom v Zmluve.
 2. Dohodnutý čas vykonania diela sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo vykonávať z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa, najmä ak Objednávateľ nevytvoril podmienky na riadne vykonanie diela alebo neposkytol potrebnú súčinnosť v súlade so Zmluvou a týmito VOP.
 3. Dohodnutý čas vykonania diela sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať. 

Článok IV. Cena a platobné podmienky

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške dohodnutej v Zmluve alebo vo výške uvedenej v písomnej akceptácii objednávky pri jej potvrdení alebo v cenníku. Ceny sú uvedené s DPH.
 2. Ak dôjde k zmene cenníka, Zhotoviteľ je povinný tento zaslať bezodkladne Objednávateľovi alebo ho zverejniť na svojej webovej stránke.
 3. Cena obsahuje hodnotu objednávky, samostatne poplatok za spracovanie a samostatne prepravné náklady /poštovné/ vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny.
 4. Platba za objednávku sa uskutoční cez web. 5. Započítanie zo str ny Objednávateľa nie je možné.

Článok V. Dodanie

 1. Dodanie alebo prevzatie objednávky sa vykoná v súlade s ustanoveniami, ako sú uvedené na webovej stránke.
 2. Omeškanie dodávky Zhotoviteľa neoprávňuje Objednávateľa na náhradu škody.
 3. V prípade, že sa dohodlo osobné vyzdvihnutie objednávky, je Objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skôr po vyhotovení v sídle Zhotoviteľa, inak Zhotoviteľ pošle tovar poštou alebo kuriérom.

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Okrem zákonom stanovených prípadov môžu zmluvné strany odstúpiť od Zmluvy aj v nasledujúcich prípadoch.
 2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak nastane niektorá z nižšie uvedených skutočností:
  a) ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s prevzatím diela, pričom v omeškaní bude po dobu dlhšiu ako 15 dní po dni, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať,
  b) Objednávateľ uviedol nepravdivé informácie alebo zamlčal podstatné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie alebo trvanie zmluvného vzťahu medzi ním a Zhotoviteľom,
  c) Objednávateľ podstatným spôsobom porušil Zmluvu alebo konal v rozpore s týmito VOP.
 3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela po dobu dlhšiu ako 30 dní.
 4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodu, pre ktorý k odstúpeniu od Zmluvy dochádza. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia Objednávateľovi.
 5. Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že produkty sú vyhotovené podľa požiadaviek Objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu. Zmeny a taktiež storno už prijatých objednávkach na spracovanie, nie je možné uskutočniť zo strany Objendávateľa. Odoslaná objednávka na spracovanie je už záväzná.

Článok VII. Zodpovednosť za vady

 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas a to najmä v dohodnutom množstve, akosti, kvalite.
 2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému dielu až úplným zaplatením ceny za dielo (tzv. výhrada vlastníctva).
 3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
 4. Objednávateľ je povinný dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po jeho prevzatí za účelom kontroly zhody diela s objednávkou. Ak budú pri tejto kontrole zistené vady diela, Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť tieto vady Zhotoviteľovi písomnou formou, najneskôr však do 3 dní od prevzatia diela, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád diela zaniká.
 5. Skryté vady diela, ktoré nemohli byť zistené pri prehliadke po prevzatí diela, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa zistenia vád alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela Objednávateľom a v prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím diela, odo dňa kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád diela zaniká.
 6. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím diela, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
 7. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady diela, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o dielo, poškodením diela nadmerným zaťažovaním, používaním diela v rozpore s účelom, na ktorý je dielo určené, mechanickým poškodením diela spôsobeným Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do diela alebo zásahom do diela k tomu neoprávnenej osoby, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením diela neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.
 8. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady diela Objednávateľ nie je oprávnený dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za následné vady spôsobené používaním vadného diela alebo jeho časti.
 9. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z vád diela (najmä ak sa preukáže, že vady diela neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli.

Článok VIII. Nároky z vád diela a ich uplatnenie

 1. Vady diela je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi vždy výhradne písomnou reklamáciou, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
  a) dátum uzatvorenia Zmluvy a jej číslo / dátum a číslo objednávky,
  b) špecifikáciu vykonaného diela,
  c) dátum prevzatia diela Objednávateľom,
  d) uvedenie času, kedy Objednávateľ vady diela zistil,
  e) označenie druhu a rozsahu vád diela a opis, ako sa vady prejavujú,
 2. Ak písomná reklamácia neobsahuje vyššie uvedené údaje, Zhotoviteľ nie je povinný reklamáciu vybaviť a je oprávnený odmietnuť ju.
 3. Objednávateľ má v prípade vzniku vád diela nároky z vád diela v zmysle ust. § 564 v spojení s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 4. Pokiaľ ide o odstrániteľné vady diela, ktorých odstránenie nie je spojené s neprimeranými ťažkosťami a nákladmi, Zhotoviteľ tieto vady bezplatne odstráni. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela ako diela bez vady, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny diela a túto zľavu je objednávateľ oprávnený započítať s nárokom zhotoviteľa na odplatu za vykonanie diela aj z prípadnej ďalšej objednávky. 

Článok IX. Doručovanie

 1. Písomnosti ohľadom zmluvy o dielo medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami (fax, e‐mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia.
 2. Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.
 3. Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie.
 4. Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.
 5. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní.
 6. Písomnosti doručované prostredníctvom e‐mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

Článok X. Spracovanie a používanie údajov

 1. Objednávateľ dobrovoľne udeľuje Zhotoviteľovi svoj súhlas so zhromaždením údajov, ktoré oznámil či oznámi Zhotoviteľovi v súvislosti so Zmluvou alebo objednávkou, a to i v prípade, že k uzavretiu Zmluvy nedôjde, ďalej Objednávateľ súhlasí so spracovaním údajov v informačnom systéme zhotoviteľa, s ich uchovávaním po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu potrebnú na ochranu práv zhotoviteľa po jeho skončení a s ich využitím za účelom ponúknutia obchodu a služieb zhotoviteľa, či tretích osôb.
 2. Objednávateľ podpisom Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas, aby v prípade kvalifikovaného omeškania s plnením peňažných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy poskytol jeho identifikačné údaje a údaje o nesplnených záväzkoch informačným centrám poskytujúcim servis o osobách neplniacich svoje splatné záväzky alebo iným subjektom za účelom vymáhania plnenia týchto záväzkov.
 3. Objednávateľ súhlasí s tým, že po dobu uvedenú v bode 1 tohto článku je Zhotoviteľ oprávnený uchovávať údaje o Objednávateľovi v elektronickej forme.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.09.2014.
 2. Objednávateľ je počas trvania Zmluvy povinný oznamovať bezodkladne zhotoviteľovi zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v Zmluve alebo objednávke. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné alebo exekučné konanie na jeho majetok a tiež, že Objednávateľ rozhodol o svojom o zrušení a vstupe do likvidácie. Oznamovaciu povinnosť podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ povinný si splniť voči Zhotoviteľovi do 15 dní, odo dňa kedy niektorá z uvedených skutočností nastala, a to formou písomného oznámenia.
 3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP, alebo ich nahradiť novým znením.
 4. Tieto VOP sú neoddeliteľnou účasťou Zmluvy uzavretej medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom. Objednávateľ svojím podpisom na objednávke a/alebo Zmluve potvrdzuje, že tieto VOP od Zhotoviteľa prevzal, prečítal ich, ich obsahu porozumel a s týmto súhlasí.